Slide بدون واسـطه خريـد کنـيد فروشگاه صوفی Slide فروشـگاه صوفی بدون واسـطه خريـد کنـيد

پیشنهادات

شکلات مغزدار کنجدی برنوتی

قیمت اصلی 349,000 تومان بود.قیمت فعلی 314,100 تومان است.

ویفر با روکش شکلات گودین نیم کیلوئی

قیمت اصلی 100,000 تومان بود.قیمت فعلی 90,000 تومان است.

شکلات دارک میکس برنوتی

قیمت اصلی 299,000 تومان بود.قیمت فعلی 269,100 تومان است.

شکلات تلخ 74% برنوتی

قیمت اصلی 419,000 تومان بود.قیمت فعلی 377,100 تومان است.

شکلات تلخ 92 درصد برنوتی

قیمت اصلی 449,000 تومان بود.قیمت فعلی 404,100 تومان است.

شکلات کشمشی برنوتی

قیمت اصلی 349,000 تومان بود.قیمت فعلی 314,100 تومان است.

شکلات 55% برنوتی

قیمت اصلی 344,000 تومان بود.قیمت فعلی 309,600 تومان است.

شکلات شیری برنوتی

قیمت اصلی 336,000 تومان بود.قیمت فعلی 302,400 تومان است.

شکلات 55% مینی برنوتی

قیمت اصلی 330,000 تومان بود.قیمت فعلی 297,000 تومان است.

تافی گودین با طعم شکلاتی

قیمت اصلی 100,000 تومان بود.قیمت فعلی 85,000 تومان است.

شکلات مغزدار کنجدی برنوتی

قیمت اصلی 349,000 تومان بود.قیمت فعلی 314,100 تومان است.

ویفر با روکش شکلات گودین نیم کیلوئی

قیمت اصلی 100,000 تومان بود.قیمت فعلی 90,000 تومان است.

شکلات دارک میکس برنوتی

قیمت اصلی 299,000 تومان بود.قیمت فعلی 269,100 تومان است.

شکلات تلخ 74% برنوتی

قیمت اصلی 419,000 تومان بود.قیمت فعلی 377,100 تومان است.

شکلات تلخ 92 درصد برنوتی

قیمت اصلی 449,000 تومان بود.قیمت فعلی 404,100 تومان است.

شکلات کشمشی برنوتی

قیمت اصلی 349,000 تومان بود.قیمت فعلی 314,100 تومان است.

شکلات 55% برنوتی

قیمت اصلی 344,000 تومان بود.قیمت فعلی 309,600 تومان است.

شکلات شیری برنوتی

قیمت اصلی 336,000 تومان بود.قیمت فعلی 302,400 تومان است.

شکلات 55% مینی برنوتی

قیمت اصلی 330,000 تومان بود.قیمت فعلی 297,000 تومان است.

تافی گودین با طعم شکلاتی

قیمت اصلی 100,000 تومان بود.قیمت فعلی 85,000 تومان است.

ميوه خشک

شکلات مغزدار کنجدی برنوتی

قیمت اصلی 349,000 تومان بود.قیمت فعلی 314,100 تومان است.

ویفر با روکش شکلات گودین نیم کیلوئی

قیمت اصلی 100,000 تومان بود.قیمت فعلی 90,000 تومان است.

شکلات دارک میکس برنوتی

قیمت اصلی 299,000 تومان بود.قیمت فعلی 269,100 تومان است.

شکلات تلخ 74% برنوتی

قیمت اصلی 419,000 تومان بود.قیمت فعلی 377,100 تومان است.

شکلات تلخ 92 درصد برنوتی

قیمت اصلی 449,000 تومان بود.قیمت فعلی 404,100 تومان است.

شکلات کشمشی برنوتی

قیمت اصلی 349,000 تومان بود.قیمت فعلی 314,100 تومان است.

شکلات 55% برنوتی

قیمت اصلی 344,000 تومان بود.قیمت فعلی 309,600 تومان است.

شکلات شیری برنوتی

قیمت اصلی 336,000 تومان بود.قیمت فعلی 302,400 تومان است.

شکلات 55% مینی برنوتی

قیمت اصلی 330,000 تومان بود.قیمت فعلی 297,000 تومان است.

تافی گودین با طعم شکلاتی

قیمت اصلی 100,000 تومان بود.قیمت فعلی 85,000 تومان است.

آخرین مطالب